De Vorsten v/d Canon De Koning van de Canon 3 augustus 2010
 

Bijgeschrift van het Eeuwig Evangelie

Koning van de Canon

Sleutel van de Canon

1. Het letterlijke heeft het verloren, nu de lucht de aandacht heeft gericht op een van de machtigste raadselen van alle tijden. In het letterlijke sterft men. In het raadselachtige komt men tot leven. Hebt gij niet in de psalmen gelezen dat David een koningszoon was, zoon van de allerhoogste. Hij was het die zijn volk redde. Een kruis driemaal gebroken is een wiel, en zal velen tot zaligheid leidden. Dit is het geheimenis van David, te lezen in de psalmen. Hij heeft zijn volk geleid door de zee, dit in symbolische zin, in geestelijke, want de letterlijke David was een terrorist. In de hemelen echter is hij een groot slachter, en een messias, zijn handen en voeten doorboort aan het wiel. Want aan het wiel hing hij, als de ekster, en de verhalen van Christus zijn slechts een weerspiegeling daarvan. David is en was de Christus. Er is nooit een letterlijke Christus geweest, want de ware Christus is in de geest, en is een raadsel. Zij die de Christus materialiseren zullen daardoor schade lijden.

2. Kijkt dan, want in de hemelen is een groot slachter opgestaan, wiens naam is David. Aan een eeuwenoud wiel hing hij, het leeuwenwiel, alwaar hij het pad beging, de Lemul. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. De lucht is zuiver door deze woorden, en de wet is geenszins tegen hen die dit woord in hun hart dragen. Volk, uw verlossing komt. Wij dan volgen een symbolische Christus, in de geest, niet in het letterlijke, en zo volgen wij ook geen letterlijke David. David dan is in de hemelen geschapen om eer te schenken aan hen die eer toekomt. David is dan de enige die de metafoor van Christus ten volle kan dragen. Alle woorden wijzen dan door naar hem, en zijn slechts zijn schaduwen. Maar schraapt u in de vuile aarde naar tekst, dan zult gij paarlen en edelstenen vinden. Zo is er dan een weg tot achter het verstand. Geen mens zal op deze woorden beschaamd uitkomen. David kwam dan in vele gedaantes tot u, maar de aardse teksten zijn vuil. Neemt daarom dan alleen een spirituele betekenis van hen aan. Zo is David dan groot en hoog verheven, en een koning in het geestelijke, maar de aardse David was een terrorist. Kunnen we dan zeggen dat de ware David, niet in de aardse teksten, is de ekster ? Volstrekt, want hij die naar de dieptes der aarde is gegaan, en leugens van hem op papier zag verschijnen is ook in diezelfde geest opgestaan. Nu rijdt hij dan op het paard van het vierde zegel, om te doden en tot leven te wekken. Dood en leven is in zijn rechterhand, hemel en hel in zijn linkerhand, hij die de alpha en de omega is. In hem is dan het geheimenis van de messias vervuld.

3. Nu zijn dan de hemelen zuiver, en spoedig zal de aarde gezuiverd worden. Ween nu, oh aarde en zee, want het geheimenis van licht heeft zich geopenbaard, en is als het zwaard des Heeren en zijn sikkel. David dan zal spoedig komen om te oogsten. De sleutel draagt hij. Als dan de aardse teksten van David bezoedeld zijn, waar beginnen dan zijn geestelijke teksten.

4. En hij, David, groeide op in het woud, als een koningszoon. Dit was niet in de aardse gewesten, maar in de gewesten van de ziel. Hij droeg de sleutel, en hij voedde een leger op van kinderen, maar was tegen het zwaard van de vijand niet bestand. Hij dan overwon door zijn lijden. Ja, een oorlogsheer was hij, een gezalfd heer van de jacht. Hij ontfermde zich over kinderen die in het woud waren verdwaald, en hen die verstoten waren uit hun stammen. Ja, als een vader was hij voor hen, maar in de oorlog werd hij aan het wiel geklonken en in de onderwereld gestuurd. Hierom wenen zijn kinderen. Deze sleuteldrager werd verkeerd begrepen, en de aardse teksten waren bezoedeld en hij werd verkeerd uitgelegd, maar hij was een oorlogsheer, en daarom was hij Christus, omdat niemand een groter oorlogsheer was dan hij. Over het leeuwenpad Lemul ging hij, waar hij bespot werd. Ja, een wiel droeg hij, een balk van hout op zijn rug. Men rukte hem zijn baard uit en bespuwde hem, en uiteindelijk hing men hem, zoals de ekster, ja, de gemaskerde was hij. Een oorlogskind was hij, een opperhoofd van groten, en nog steeds rouwt het kinderleger om hen. Zijn bloed wast hen vrij van valse schuld en schaamte. Zijn bloed wast hen vrij van de leugen, en doet hen groeien. Geloofd zij David tot in eeuwigheid. Ja, hij was de Christus, zoals de psalmen hem hadden aangewezen. Zijn handen en voeten waren doorboort, en men gooide de dobbelsteen om hem. Ja, er is grote almachtige kracht in zijn naam, David Christus, Hij die is Christus Jezus. Hij was dan geboren zonder moeder, maar Maria was zijn moeder in de geest. Er is dan geen Christus dan David. Zo zij dan de naam van David Jezus Christus geloofd. Hij was dan in de gewesten van de ziel geplaatst, op de aarde van de ziel, maar Hij had geen vader. Maria was zijn moeder in de geest. Ja, een vondeling was hij, gebracht door raven. Hij groeide op tussen beren en leeuwen. Geloofd zij de naam van Jezus David Christus, die is en die was en die komen gaat.

5. En hierom is het dat kinderen wenen : Hij werd geleid tot Herodes in de onderwereld, en van zijn klederen ontdaan. Ja, ontwapend werd hij, als een insect. Aan een wiel draaide hij, telkens het water rakende, maar zijn bloed opende de poorten van het dodenrijk. De hel heeft hij geplunderd. Hij is het die raad gaf aan kinderen en hen uitleidde. Zo is dan Hij, David, de tweede Jezus Christus, voortgekomen uit Adam, de Vader, die de eerste Christus was, en Eva is de moeder, de Heilige Geest. Zo werd David dan een ziel, maar zal in het vlees komen in het laatste der dagen, en weet wel dat Hij alreeds onder u is, wachtende op het openbaar worden van dit geheimenis. En dan : heeft het wiel niet de Ot voortgebracht, de verandering van gezichtspunt, en de Sidot, het meervoudige gezichtspunt. Zo is dan het wiel van David krachtig tot de genezing van alle verstand. Dit is dan zijn zwaard waarmee hij de verschrikkelijkste demonen velde. Ja, neergehaald zijn zij, en voor zijn naam sidderen zij. In David dan is totale overwinning, in Hem zijn alle dingen volbracht, Hij die Christus Jezus is in alle Geest, vleesgeworden aan het einde der tijden. Ja, in Eva is Hij opgewekt, in Adam heeft Hij zijn schuilplaats. Ja, het rad van David draait dan om u terug te leiden tot Zijn tuin, die wildernis is, en die veelvuldig zicht geeft op het arsenaal. Zo is het dan dat gij door Jezus David Christus tot Eva komt, en door Eva tot Jezus David Christus. Dit zal u leiden tot de gebondenheid in Eva, de gebondenheid in de Heilige Geest die zij is. Niemand kan echter Jezus David Christus volgen dan door Zijn wiel.