Heraut van de Canon 6e Heraut v/d Canon 3 augustus 2010
 

Het Eeuwig Evangelie – Bijgeschrift

De Zesde Heraut van de Canon

1. Zo zullen zij die onder de letter leven dan Adam zien als de onderdrukker, maar zij die door de geest zijn vrijgezet zullen hem zien als de verlosser. Zo was hij voor vier dagen in de put, waar hij at van rattenvlees en het vlees der slangen. En na zijn reis in de put vond hij een opening waar hij goud zag blinken en edelgesteente van allerlei soort, en dit is het geheimenis, lieden : Hij werd door deze rijkdommen verblind, en verward, en als een koning der duisternis keerde hij terug. Nu had hij de schatten van Assur bezocht, en de schatten der indianen, hun vrouwen, en nam vele krijgsgevangenen mee uit de doden. Ja, wegbaner werd hij genoemd, maker van gangen, vredesstichter, groot oorlogsheld. Hij maakte een pad door de wildernis, en het pad verblindde hem, en voerde hem naar de duisternis, en naar duistere steden. En ik zag Adam op een groot paard zitten, en in de nachten was hij als een zwerver, als een onderzoeker en een zoeker, om zijn weg te vinden over duistere paden. En ik hoorde een stem zeggen : Beelzebul, meester, zij komen het geheimenis halen. En ik zag twee lange zwarte gestaltes met een schat, en door de roep van Adam begon de schat los te komen. En aan het einde van deze nachten zat Adam op een rood paard. En dit is het geheimenis, geliefden : Adam kende de indiaanse nachten nu, de nachten van het kruis, en hun juwelen en schoonheden, en hij bracht dit tot de volkeren om hen die in gebondenheid en slavernij leefden bevrijding te verkondigen.

2. Er is geen arm plan als het aankomt op de bevrijding van onze zielen. Zo zal het aanroepen van Christus worden beschouwd als een ontkenning, daar wij in Adam verloren zijn gegaan en in Adam gered zullen worden. Adam, die gekruisigd werd door een vrouw. En zo werden deze twee werelden met elkaar verbonden. Zo zult gij in het paradijs het verborgen kruis vinden en uw verborgen zaligmaker. Zo moest dan een tweede Adam komen om de aandacht weer te richten op de eerste, om zo door zijn dood het beeld te herstellen. En dit beeld is een beeld van vrede.

3. Geliefden, weet wel dat dit het fundament is van het Eeuwig Evangelie, zonder welke geen behoudenis der eeuwen mogelijk is, omdat het daarin ligt opgeslagen : Adam is God. Adam is de Vader die tot de aarde kwam en daarmee Zijn Geest verliet en al Zijn reinheid en verdere schatten in de hemelen opgeslagen. Hij zag het als vuilnis en uitwerpselen. Zo scheidde Hij Zich van Zichzelf om zo velen te redden, en werd gekruisigd door een vrouw. Zij dan is het beeld van de besnijdenis. Geliefden, zonder dit verborgen kruis van het paradijs is er geen verdere behoudenis mogelijk. Dit dan is de kern van het Eeuwig Evangelie, en daarom zult gij de zesde heraut van de canon eren. En de boze geesten in de hemelse gewesten weten dit en sidderen, want heilig is hij die de naam van Adam kent, en het mysterie daarvan. Vele profeten hebben in dit mysterie een blik proberen te slaan, maar werden afgewezen. Zo zullen er ook aan het einde der tijden lieden opstaan om de zalving van dit mysterie te ontvangen, maar zij zullen afgewezen worden, omdat zij wetteloos zijn en de prijs des geestes niet hebben betaald. Volg dan de voeten van Adam, leg u neer aan Zijn voeten en luistert naar hem, wanneer Zijn mysterie tot u is gekomen, want enige tijd is Hij onder de Christus gesteld en onder de engelen en zelfs alles wat leeft, maar daarna is Hij opgerezen in heerlijkheid.

4. Adam is Heer, en de boze geesten weten dat. Zij buigen voor deze naam. Aan Adam werd het gegeven om over alle dingen te regeren, over mens en dier, over boom en struik, ja, over alle gewassen en Hij was uw bewaker en hoeder. Zo komen dan in Adam alle dingen tot elkaar omdat Hij zelfs Zijn geloofwaardigheid opgaf en door een vrouw tot zonde werd gemaakt. Ja, Zijn gezicht werd besmeurd door haar, en deze dingen bleven verborgen tot aan het einde der tijden. Hij is degene op wie Christus terugwees, als de verborgen Vader. In dit mysterie daalde Hij af tot de lagere dimensies, en werd door Zichzelf verlaten. Ja, tot een zondebok werd Hij gemaakt, besmeurd en gebonden aan het altaar. In Adam is er dan verdere verlossing, de Vader van Christus, Hij die vlees is geworden tot in de laagste gewesten des doods. Naar de letter is hij gestorven om zo ook naar de letter op te staan, ditmaal de letter des geestes. Geliefden, weest dan niet bedroefd over zulke openbaringen, want zij houden de sleutels tot uw innerlijke verlossing. Zo was de Christus slechts een schaduw der verlossing.

5. Daarom zeg ik u : Zij die doorgaan met hun afgodsbeelden van Christus zullen een streng oordeel ondergaan. Wees Christus dan niet terug op de eerste Adam ? Christus is slechts een wegbereider. Het Adams Woord ligt thans voor u, en de Adams Appel, als zijnde de kruisiging van het hypocriete, en de kruisiging van al het vleselijke geestelijke, opdat gij daardoor tot ware opstanding zult komen. Deze woorden zijn dan bewaard gebleven tot aan het einde der tijden. Geliefden, lees deze woorden niet door het verstand, maar door uw hart.

6. En met Adam zullen ook vele krijgsgevangenen opstaan, allen welverzegeld door een nieuw licht. Christus was dan uitgezonden, tezamen met de profeet Elia, om het hart van de Vader terug te brengen tot de kinderen. Eva heeft hierin haar man toebereid tot de strijd, en zij was als de list des Heeren. Moeder der levenden is zij. Hier dan is uw moeder God, die elke cultus overtreft. Zij is tot het laatste der dagen opgespaard. God is geest, en in Adam vlees geworden, als in een list, om zo hen die van het vlees waren te redden. Geliefden, weent niet over deze woorden, want zij zijn bestemd om uw harten te bestempelen en te verzegelen, om zo beschermd te zijn op de grote dag die komen gaat, de dag van Eminius. De harten de kinderen zullen teruggeleid worden tot het paradijs, waar ze hun fluit en harp zullen vinden, en er zul reinheid heersen op de bergen, en geen onheil.

7. Adam zal daarom spreken, en zal u brengen tot aan de voeten van Eva. Ja, Hij is gekruisigd aan het hout der leugen, en nam van het vergif, waar al zijn beenderen werden doorboord en gebroken. Zo zal dan de geest van Adam wederom spreken, als de taal der gebrokenheid. Heft uw hoofden daarom op, geliefden, want uw verlossing is nabij, en spreekt in de tongen en talen der verbrokenheid, want aan ditzelfde kruis heeft Hij gehangen. Verlaat uw valse Christus afgodsbeelden, en keer terug tot de eerste Adam, die het fundament is van het Eeuwig Evangelie, en dit is een groter Evangelie dan het eerste. Weest verrukt wanneer gij dit geheimenis in uw zielen hebt ontvangen, want het zal u voortleiden alle dagen van uw leven. Het zal uw geest genezen door wilde honing, en gij zult in staat zijn door de sluiers heen Zijn Licht te aanschouwen. Dit, geliefden, is een heerlijker licht dan het eerste.

8. Zo zullen dan de machten der hel in de bedeling van het Eeuwig Evangelie buigen voor de Naam van Adam, die door het Eeuwig Evangelie verheerlijkt is.