Heraut van de Canon 7e Heraut v/d Canon 3 augustus 2010
 

Het Eeuwig Evangelie – Bijgeschrift

De Zevende Heraut van de Canon

1. En op een dag sprak de Heere tot Adam en leidde hem door de tuin tot aan de berg der goden, de berg van Eeden. En de Heere zeide : 'Kom, mijn vriend, laat op deze dag alles in de steek, ja zelfs de vrouw die ik u gegeven heb.' En Adam weende, want hij dacht dat hij zijn vrouw en geliefde zou verliezen, en voelde het gemis in hem opkomen. En de Heere nam hem tot de berg, en er was rook en mist. En Adam begon aan een lange tocht op de berg, en deze tocht was zeer zwaar. En op de top van de berg liet de Heere hem het uitzicht zien over alle werelden, en de Heere gaf hem onderscheid over vele dingen.

2. En de Heere zeide : 'Ziet dan alles wat ik heb gemaakt, ook de dagen der duisternis, en het wilde.' En Adam was met verbazing geslagen. En de Heere Zelf kwam van Zijn troon af, door cherubs gedragen, en de Heere sloeg op de top van de berg tegen een rots, en twee stenen tafelen van vuur kwamen voort uit de rots. En de Heere sprak : 'Lees, want dit zijn de wetten van het paradijs.' En Adam deed een stap achteruit, omdat hij bang voor het vuur was geworden, maar de Heere hielp hem, en bracht een vinger tot de wet.

3. Maar Adam zeide : 'Oh, mijn Heere, ik ben het niet waard om zoiets heiligs te lezen. Doet u het voor mij, opdat het vuur mij niet zal verslinden.' En een engel daalde neer, en begon te spreken, de dingen die in het vuur geschreven stonden. En de engel las luid en hardop : 'Dit zijn de dingen der profetieen, de dingen die zullen moeten gebeuren. Heb dan verstand, en weet dat deze dingen heilig zijn. De geest der profetie nu is het Woord van Gewicht.'

4. En Adam viel bij het horen van deze woorden naar achteren en kwam in een diepe slaap. En de Heere wekte hem na vele uren. En de Heere sprak : 'Adam, lees nu verder de woorden van deze wet, want deze dingen zijn heilig en belangrijk, zoals de engel heeft gesproken. Ja, gewichtig is de wet der profetie, de wet van Adam.'

5. En Adam boog zich neer in het stof en sprak : 'Maar Heere, ik ben het niet waard om naar de wet vernoemd te worden.'

6. Toen keerde de Heere zich tot Adam en sprak : 'Adam, spreek deze woorden tot de volkeren, opdat zij vruchtbaar zullen zijn.' En ziet, Adam keek in het vuur maar kon het niet lezen. En weer daalde een engel neer om het voor Adam voor te lezen : 'De Wet nu is profetie. Buiten de profetie is er geen wet. Zo zal dan een man zijn vrouw volgen, in haar toewijding aan de Heere, en hij zal haar eren. Hij zal met haar aan de voeten van de Heere zitten om naar diens woorden te luisteren. En zo is er dan het woord van kennis, wat het verleden weergeeft, en het woord van onderscheiding het heden. Het woord van wijsheid echter zal de toekomst weergeven. Berg deze drie woorden dan in uw hart, opdat gij zult leven.' En drie engelen stonden op en begonnen te bazuinen, en Adam viel in de geest en sliep voor vele dagen achtereen, totdat de Heere hem wekte. En weer sprak de Heere tot hem : 'Lees, want deze dingen zijn zeer belangrijk.' En ditmaal kon Adam het goed lezen, en las : 'Zo zijn dan deze dingen des Heeren, aan kindekens gegeven. En Hij zal deze kindekens geven het woord van hulp en het woord van oordeel, en ook het woord van remedie, en het woord van interpretatie. Houdt dan vast aan deze dingen, want dan hebt gij de wet vervuld. En zo sloot de Heere het vuur, als iemand die een boek sluit. En Adam was niet gemachtigd te spreken voor een lange tijd.