Heraut van de Canon 5e Heraut v/d Canon 3 augustus 2010
 

Het Eeuwig Evangelie – Bijgeschrift

De Vijfde Heraut van de Canon

1. En Adam kon vliegen als de vogels en zwemmen als de vissen, want de Heere had hem als heerser aangesteld over alle dingen. En de Heere wist dat hij de brug zou worden tussen de wereld der demonen en de wereld der engelen. En ik zal u een geheimenis verkondigen, geliefden, want zoals Adam stierf aan een krokodillenkruis, door in de maag van de krokodil terecht te komen vanwege het eten van de vergiftigde vrucht, zo stierf de Christus aan het leeuwenkruis. Ja, aan beiden heeft Adam gehangen, hij die voor het letterlijke stierf. Weet gij dan niet dat het letterlijke een graad is van de mammon, het materiele ? Zo was hij dan naar de letter een afvallige geworden, maar naar de geest een verheerlijkte door de kruisiging. Zo zijn dan alle wetten van Christus in Adam vervuld. Zo was dan Adam zonder zonde, maar door de letter tot zonde gemaakt, om zo vele zonden in zijn lichaam weg te dragen, en dat wat op papier geschreven stond teniet te doen. Zo is dan de eerste Adam gekomen om het letterlijke te verbreken, door in het letterlijke terecht gesteld te worden. Ja, geliefden, hiermee heeft God uw harten op de proef gesteld. Thans heeft Adam gezegevierd zowel de tweede als de eerste, vanwege dit geheimenis dat ik u prijsgeef. Velen zijn de eerste Adam in de zonde nagevolgd, en hebben zijn werken voortgezet, terwijl farizeers hen naar de letter veroordeelden, omdat zij de geest van God niet zagen. Maar gij geheel anders hebt het oog en de geest van Christus. Gij hebt het oog van Adam, want de eerste Adam wist waartoe hij was gekomen, om de bedriegelijkheid der farizeers aan de kaak te stellen. Zo zal hij dan met Christus verheerlijkt worden, en tronen met hem. Nu zult gij dan zeggen : Hoe kan bedrog in de schrift bestaan. Ziet u, de Heere is list. Hebt gij dan Adam nagevolgd in zonde, dan ook in heerlijkheid. De Heere nu is groter dan dat, want Hij bepale wat zonde is. Door zijn val kwam Adam tot de onderwereld, en bereikte daar de zielen in de gevangenis. Hij keerde de orde van engelen en demonen om, en dat wat de heerscharen als waarheid hadden bestempeld, en zo werd hij de veroordeelde op papier en stenen tabletten, ja, zelfs in de harten der mensen. Nu, zullen wij dan de eerste Adam dienen boven de tweede ? Wees de Christus zelf niet terug op het oude ? De eerste Christus was Adam, maar gij hebt hem niet gewild. Gij hebt uzelf afgodsbeelden gemaakt waarmede gij onreinheid en ontucht pleegde. Geliefden, ik zal u een geheimenis vertellen : Kunt gij de bedriegelijkheid van uw geschapen Christus-beelden onder ogen komen, en uw ware bron herleiden tot de Christus van het paradijs, die reinheid en zuiverheid uitbeeldde ? Hoe ver zijt gij dan afgeweken. Hebt gij dan niet door uw eigen overleggingen Adam veroordeeld, terwijl de Heere u een diepere waarheid wilde laten zien ? Ja, naar de zonde moest Adam veroordeeld worden, zoals Jezus Christus ook tot een zondaar werd gemaakt, en veroordeeld werd. Ook tot Adam werd gesproken : Gij bent de verstotende, de verlatene, en ook hij heeft geschreeuwd : Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten. Weet gij dan niet dat dit beeldspraak was, dat hij de drinkbeker van vergif nam voor u en mij. Want zonder deze beker zou Christus nooit een beker hebben gehad. Zo is Adam dan het fundament van het kruis.

2. En wat dan over Eva, zoudt gij u afvragen. Ook zij was een goddelijk kind, naar rechtvaardigheid geschapen, en zij heeft haar man het kruis niet onthouden. Ja, zij was zijn kruis. Zij was het beeld van de rechtschapen besnijdenis, maar ook haar beeld werd bezoedeld, en God gaf hen over aan hun lusten. Wat zullen wij dan zeggen : Waren de schriften bezoedeld ?

3. Ook Eva was in haar val een brug tussen de levenden en de doden. Geliefden, deze dingen zijn moeilijk te begrijpen. Wat dan, dienen wij Adam en Eva te aanbidden als zijnde goddelijkheden ? Zij laten zien hoe de werelden zijn verdeeld. Zij waren dichter bij God dan een mens kon zijn, en toch waren zij ook met de tegenstander, de oude duivel, die zij volgden. Geliefden, is ook Christus Jezus niet gelijk geworden aan de duivel, aan de zondige mens, toen Hij stierf aan het hellehout ? Zo aanbidden wij een paradox, van Christus die de zonde overwon, en de zonde definieerde door er gelijk aan te worden. Zo werd Christus gelijk aan zijn verrader Judas, en stond daarna op. Wat dan, aanbidden wij de duivel als wij voor zulk een uitlegging kiezen ? Volstrekt niet, want Christus overwon de duivel door diens positie over te nemen. Zo was dan Christus de meesterspion. Als de duivel zou komen tot de tempel van God om zich daar als een god op te stellen, zou Christus dat dan niet doen in de tempel des satans ? Oh, geliefden, uw beeld over God is te klein. God is een kameleon, en onbeweegbaar als een hagedis. Zo kunt gij thans het woord lezen als een paradox. Religieuzen en farizeers met hun schriftgeleerden zijn vastgehecht aan de aardse taal, en kunnen zo de hemelse taal niet volgen, en komen van valstrik in valstrik, hun ondergang tegemoet. Zij hebben het woord letterlijk gemaakt, en volgen zo een letterlijke god. Nogmaals hebben wij dan de vraag : Zullen wij Eva aanbidden als het toonbeeld van het listige vrouwelijke deel van God ? Altijd zult gij u neerwerpen aan haar voeten, want zij is een ondoordringbaar mysterie. Zo zijn de sluiers van het paradijs verleidelijk, vol van verlokkingen, van valstrikken waaraan alleen de rechtvaardige zal ontkomen. Zo zal het raadsel van Eva en de slang de aardbodem vervullen, en dan zal Hij wederkomen. En het raadsel is dit : Door het lijden en sterven van zowel de eerste als de tweede Adam werden zij gelijk aan de slang, die Mozes ophief ten genezing, die voortkwam uit de staf, en Adam zal Safam heten als de verheerlijkte Christus, en diens zalfolie zal zijn de slangenbeet tot heil, en Eva zal ten onder gaan en haar zaad zal overwinnen. En velen zullen komen met hun afgodsbeelden van Christus, maar Christus zal hen niet kennen en niet aannemen als zonen, want zij dienden Hem naar de letter en niet naar de geest.

4. En Adam had ogen in het paradijs waarmee hij kon zien, en waarmee hij de slangen des hemels kon onderscheiden. En zijn neus kon onderscheiden de tijden van oorlogsvoering en van vrede, maar hij had de vrede niet lief. Hij diende het zwaard en het kruis. En hij viel af van de vele goden, en reikte tot aan het berenkruis waaronder het geraamte van een konijn lag. En hij zegende het konijn en hief het op, en maakte het tot een strijder op de heuvelen. En het geraamte begon grote woorden te spreken, en God verzegelde hen. En de Heere sprak tot het konijn voor zeven dagen, en daarna moest het geraamte van het konijn voor vele dagen profeteren. En het geheimenis omtrend Adam en Eva werd bekend. En ik zag vele steden jubelen omdat ze vrij waren gekomen onder dit geheimenis. En zij werden van hun lasten verlost. En zo waren er twee bruggen in het paradijs, en ja, deze werden aanbeden. En ik zag Adam op een groot wit paard zitten, en ik zag het geheimenis der eeuwen op Frankrijk rusten, en daarna op Duitsland, en toen begon de Heere zijn grotten en ravijnen te openen, en grote wildernissen met hun rivieren. En er kwam een oordeel op de aarde zoals er nog nooit geweest was, en Adam leidde de volkeren met een staf van ijzer. En het ijzer werd zwart voor de Heere en de Heere spuwde op de aarde. En er was een verdrukking zoals er nog nooit eerder was geweest, en vele graven gingen open. En ik zag de martelaren des Heeren voor de Heere verschijnen roepende om wraak, omdat ze zo lang door het letterlijke waren gekweld. En de Heere gaf hen een rood kleed, bevlekt met bloed.