Apokrieven/Bijgeschriften A De Nieuwe Efeziers 29 januari 2012
 

Efeziers

1.

1. Daar de apostel Paulus een zuivere en door de Geest gebonden apostel was voor een groot deel, hebben zijn geschriften weinig zuivering nodig. 2. Toch moet er een zuivering zijn, omdat hij slechts op weg was in die gebondenheid en in het toetsen, en een klein beetje vlees kan de hele geest bezoedelen. 3. Zo zijn dit daarom de woorden van Paulus zelf, gezuiverd door zijn sterven en zijn groei in de wolk der getuigen. 4. Zo spreekt en zuivert Paulus nu nog steeds door zijn Geest, die de Geest van Christus is. 5. Dit dan zijn de woorden van Paulus, door de wil van de almachtige God een apostel van Jezus Christus, aan de heiligen en de gelovigen die te Efeze zijn. 6. Genade zij u en vrede, van God, onze almachtige vader, die troont in de hemelen.

7. Gezegend zijt gij in alle rijkdommen die de Heere u wil schenken. Hij heeft ons geschapen en gezegend in de hemelse heerlijkheden door Christus Jezus geworteld. 8. Door Hem zijn wij allen geroepen om onberispelijk, rein en heilig voor Hem te staan, om met Hem in Zijn huis te wonen. 9. Voor de grondlegging der aarde ging deze roep uit, en deze roep gaat nog steeds uit, tot allen die horen. 10. In Zijn grote liefde heeft hij ons geroepen om zonen te worden van Hem, door het werk van Christus Jezus, de Gezalfde. 11. In Hem hebben wij de verlossing door het bloed, de vergeving van zonden, en het pad van genade. Dit geheimenis heeft hij ons leren kennen. 12. Onophoudelijk dank ik de Heere voor de liefde die ik in u heb gezien tot de heiligen, opdat de Heere u schenke de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen en het evangelie te brengen niet alleen aan de levenden, maar ook aan de doden. 13. Voorts, wees dan krachtig in de Heere, door de geschonken zwakheid. Neemt uw wapenen op door het oog van zwakheid, opdat gij zult zien. Doet dan uw wapenrusting aan die des Heeren is, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de satan. 14. De Heere heeft u gewrocht in Christus boven alle overheid en macht, om u het Zwaard des Geestes te geven. Zo bent gij dan in Christus medeburger in de hemelen, boven elke heerschappij en boven elke naam. 15. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen naar deze roeping, uw wijsheid volmakende. Nu is dan elke wijsheid zonder liefde waardeloos. Maar alle liefde kome slechts voort uit het Zwaard des Geestes. 16. Zo drage gij ook de helm des heils en van de boodschap, daar de Heere u daartoe geroepen heeft, als een licht te zijn in het vreemde land waar gij leeft. De helm zal u echter ook behoeden, en zal u leren stappen terug te nemen wanneer gij te ver en te snel gaat. 17. Weest dan behoedzaam en vol van zelfbeheersing in de Heere. Laat echter die zelfbeheersing niet tot de dood leiden. 18. Weest dan allen vol van de Geest, en laat u ook door diezelfde Geest leiden. Spreekt in psalmen en in heilige gebeurtenissen. Geeft heilig onderricht, en leer ook over het terugtrekken. Zo zult gij de wet des Heeren vervullen. 19. Zij echter die de liefde niet hebben zijn niks. Zij staan voor Gods aangezicht, maar de Heere kent hen niet. 20. Zo bid ik dan tot de Vader dat Hij u het volle begrip van de liefde zal geven. Dat gij de diepte van de liefde moogt kennen, en haar hoogte. 21. Zo bid ik ook tot de Vader dat Hij u zal schenken een bovennatuurlijke liefde die alle kennis te boven gaat, een liefde waarin gij zult reiken tot alle heiligen en tot hen die in de wolk der getuigen zijn.

2.

1. Zo hebt gij dan in het nieuwe woord een huis waarin vele deuren opengaan. Zo kunt gij dan het nieuwe woord naast het oude leggen, opdat het oude zijn vloek verliest. 2. Dit dan is het nieuwe woord van Paulus, want het oude moest gezuiverd worden. 3. Komt dan allen los van de vloek, want zelfs een beetje vlees vernietigd de gehele geest en leidt het tot de afgrond. 4. En ik, apostel, zag Paulus staan op een verhoging, met een duif op zijn hand. En ziet, hij hief zijn hand een beetje op, en liet de duif wegvliegen. Dit was dan zijn nieuwe woord, door zijn Geest gebracht, die de Geest van Christus is. 5. Zo is dan de persoon Paulus niet geheel onfeilbaar, maar zijn Geest wel, die de Geest van Christus is, en de Geest van de Vader. 6. En ik zag Paulus staan met een wit boek, en hij zei : Was het woord schoon. En boven hem werd een deur geopend, en een stem zeide : Klimt hierheen op. 7. En ik klom over wat stenen omhoog, en werd door handen gegrepen. En een stem sprak tot mij : Zoveel brieven zijn door corrupte kerkleiders tot het oude woord gevoegd. 8. De Heere heeft deze brieven noodgedwongen gebruikt, en door de Geest doorvertaald in de juiste banen, maar dit is het moment waarop de brieven uitgerukt gaan worden. 9. Dit wil niet zeggen dat de Geest niet aanwezig was bij het opstellen van de brieven, want er kan veel goed geestelijk voedsel tussenzitten, maar het hadden gewoon brieven en gewone boeken of geschiedenis-documenten moeten blijven. 10. Zo zal dan de brief aan de Romeinen niet meer tot het nieuwe en gezuiverde woord behoren. Niet omdat er geen zuiverheid tussenzit, maar omdat het een brief was die niet opgenomen mocht worden in de heilige schrift. En omdat de kerkleiders het toch gedaan hebben en de brief hebben opgenomen, nu des te minder. 11. Wel zal er in het eeuwig evangelie een tweede brief aan de Romeinen zijn, die wel tot het woord van God behoort. 12. Zo ook zult gij uit het woord wegbannen : Hebreeen. Verder : de brief van Jakobus. Maar in de andere nieuwe boeken van het woord zal dit verder besproken worden.