Apokrieven/Bijgeschriften B Hermitatische Synode 2005 3 augustus 2010
 

De Hermitatische Synodale Geschriften

1. Hermitatische Synode

2. De Hermitatische Geloofsbelijdenis

3. De Hermitatische Catechismus

 

Hermitatische Synode 2005

DE 17 ARTIKELEN VAN DE HERMITATISCHE VRIJMAKING

Artikel 1.

Zij die de geschiedenis kennen weten van de strijd tussen de remonstranten o.l.v. de theoloog Arminius en de contra-remonstranten oftewel de calvinistische aanhangers o.l.v. Gomarus, ook een theoloog, en deze strijd leidde tot het opstellen van de Dordtse Leerregels in de Synode van 1618 en 1619, tot het vastleggen van de zg. predestinatie, de uitverkiezing. Vooral de wat zwaardere reformatorische kerken hebben in deze artikelen hun wortels. Niet alleen de tirannieke leer van de uitverkiezing komen we hier tegen, maar ook de godslasterlijke leer van de eeuwige verdoemenis en de erfschuld. De hermitatische apostelen bouwen niet op dogma, omdat dit het zegel van de farizeeers is om de sleutel tot een relatie met God, nl. profetie, achter te houden. De hermitatische apostelen bouwen voort op het gelegde fundament van profetie.

Artikel 2.

Zij die de geschiedenis kennen weten dat bovengenoemde strijd heeft geleid tot de onthoofding van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt, die voor meerdere stromingen in de kerk pleitte. Prins Maurits echter wilde één calvinistische kerk, en liet van Oldenbarnevelt arresteren en in 1619 onthoofden op het Binnenhof in Den Haag. De nationale synode werd van 13 november 1618 tot 23 april 1619 gehouden in Dordrecht, en als slot en vrucht van die synode werd van Oldenbarnevelt op 12 mei ter dood veroordeeld hetzelfde jaar, niet meer dan een maand later, en een dag later, op 13 mei, omgebracht op 71-jarige leeftijd. De gomaristisch-calvinistische artikelen vormen een nieuw dwang-bewind na de donkere eeuwen van het katholieke bewind. De synode werd bijeengeroepen door de Staten-Generaal, het politieke apparaat, om de artikelen van de remonstranten, de samenwerking en wisselwerking tussen God en mens, te veroordelen. Johannes Bogerman was de voorzitter van deze synode. De hermitatische apostelen wederstaan deze artikelen.

Artikel 3.

De Dordtse Leerregels vormen door hun artikelen een belangrijk onderdeel van het merkteken van het beest om mensen tot slaaf te maken. De diverse artikelen werden schriftelijk vastgelegd om de vrijmaking tegen te werken als zijnde vleeswordingen van de demonen der Mammon. Hierbij verklaren wij, als hermitatische apostelen door de Geest van profetie gedreven en niet door duister dogma, de Schrift niet als letterlijk omdat zo iedere machtshebber de Schrift kan misbruiken, maar als een verborgen, geestelijke en symbolische boodschap voor hen die de Heere God waarlijk liefhebben. Zij die het letterlijke Woord volgen, volgen de Mammon, het materiele, maar zij die de Heere waarlijk liefhebben volgen zijn Geest die het Woord levend maakt. Zo voeren ware apostelen geen macht door het vleselijke woord, maar door de Geest dragen zij zorg in Liefde. Zij kennen de Heere, en de Heere openbaart hen Zijn Woord, op het fundament van profetie en niet een duister dogma. Want het letterlijke misleidt, maar het geestelijke, verkregen door een liefdes-relatie, leidt tot de Waarheid, die een schuilplaats is voor allen die de Heere beminnen.

Artikel 4.

Het politieke apparaat zag heil in de Dordtse Artikelen omdat zij daardoor haar macht kon behouden en uitbreiden. Calvijn was een uitvinding van de Staat voor absolute mind-control van haar onderdanen. De Staat is weer een uitvinding van farizeeers die buiten het fundament van profetie om een wet hebben opgesteld met als doel : overheersing in plaats van zorg door liefde. De Dordtse Artikelen zijn vleesgeworden demonen als de vleesgeworden wet des satans om de gelovigen met drogredeneringen van het rechte pad af te brengen.

Artikel 5.

De hermitatisch-apostolische geschriften kennen geen eeuwige verdoemenis, want deze leer werd door machtslustige leiders als implantaat gebruikt.

Artikel 6.

De hermitatisch-apostolische geschriften kennen geen erf-schuld, want deze leer werd door machtslustige leiders gebruikt als 'de ketenen der geslachten' en dus als een generatie-vloek tot het behoud van macht.

Artikel 7.

De Dordtse Artikelen zijn demonen die door leugens vermengd met waarheid en met een schijn van godsvrucht zielen aanklagen en in verwarring brengen. Deze demonen dienen uitgeband te worden uit een iedere gelovige.

Artikel 8.

De Dordtse Artikelen zijn door de hermitatische apostelen door het fundament van profetie en in de naam van Jezus Christus ongeldig, vals en ontkracht verklaard. Ware gelovigen mogen vasthouden aan de artikelen door de hermitatische apostelen van Godswege gegeven, tot genezing van een duister verleden en een duister voorgeslacht. Deze artikelen zijn er niet voor om een nieuw dogma te creeeren, maar om een aanzet te zijn tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus, ongeacht wat kerkleiders daarvan zeggen. Hermitatisch betekent de individuele, geisoleerde relatie tussen mens en God. Dat is de ware vrijmaking.

Artikel 9.

Apostelen zijn er voor om het fundament te leggen en daarop door te bouwen. Elk fundament is profetie die het Woord levend maakt, en niet vanuit het vleselijke woord. Apostelen dienen zich bewust te zijn van de vele talen van het christelijk geloof, en geen wachtwoorden-politiek bedrijven. Vertaling staat voorop, invoeling, en het testen der harten.

Artikel 10.

Zo dient iedere apostel de Dordtse Leerregels te ontkrachten in gebed, om zo te komen tot een levende relatie met de Heere God. Zo dient dan ook iedere apostel te streven naar hermitatisch leven, d.w.z. naar een persoonlijke relatie met de Heere God, niet gebouwd op van horen zeggen, maar op persoonlijke ervaring, in het allerheiligste toetsen. Elke apostel dient de voorwaardes van het toetsen te kennen, opdat hij of zij niet in een valstrik terecht komt.

Artikel 11.

Zo zijn dan deze artikelen ontstaan door het tezamen komen van verschillende hermitatische apostelen tot een hermitatische synode, maar dit geheel vanuit profetie, van Godswege. De apostelen zijn dan gemachtigd artikelen vast te stellen om de gelovigen te versterken, en dit door de autoriteit in Jezus Christus. En door nieuwe artikelen van Godswege gesproken worden oude artikelen verbroken. Zo is het dan de Heere geweest die deze synode tot zegen heeft gesteld, opdat men van oud zeer genezen worde. En hieraan herkent gij een ware apostel, dat hij spreekt uit liefde voor de Waarheid, uit liefde tot de liefde, en uit liefde tot de Heere God. En ware artikelen zullen niet herkend worden aan een veelvuldigheid van woorden en opgeblazen kennis, maar aan de liefde tot wees en weduwe, want dit is de ware godsdienst. Zo zijn dan alle ware artikelen des Heeren geschreven tot de verbreking van de farizeeistische onderdrukking. En de Heere verleent aan zulke artikelen autoriteit.

Artikel 12.

Het is niet het doel van een nieuwe synode om wederom een dogma te bekrachtigen, maar juist om het dogma te ontkrachten, want de letter doodt, maar de Geest brengt tot leven. De nieuwe hermitatische synode is ervoor om het dogma van Calvijn, die de individuele godsdienst aanvocht, te ontkrachten. De nieuwe synode treedt op tegen de geesten van zowel de Katholieke Inquisitie en de Calvinistische Inquisitie die beiden gebaseerd zijn op collectieve geloofsbeleving en niet op individuele geloofsbeleving zoals de hermitatische vrijmaking leert. De hermitatische vrijmaking richt zich op de persoonlijke godsdienst, tot een unieke relatie tussen mens en God.

Artikel 13.

De Heere ziet het hart aan en wederstaat de farizeeers die naar de letter leven. Zij zijn volgelingen van de Mammon en hebben de stof verheven boven het geestelijke.

Artikel 14.

Zo zijn deze artikelen geschreven door de pen des Heeren om de mens vrij te maken van de duistere eeuwen. De Heere heeft deze artikelen heden ten dage gegeven als de engelen die voor onze zielen pleiten, tot vrijmaking en tot ontwaking. De artikelen van de nieuwe synode zijn opgesteld tot genezing van de harten die God oprecht zoeken, en om vrij te maken van een kerk waarin de mens zichzelf tot God maakte in de stof. Dat deze synode hermitatisch is wil zeggen dat u wordt teruggegeven aan uzelf, en zelf tot God mag kiezen en tot God mag komen, zonder daarbij rekenschap af te leggen aan kerkleiders en allerlei conciliaire apparaten die met een schijn van godsvrucht de schepping van de geest verloochenen.

Artikel 15.

Zo hebben deze artikelen dan geen enkele dogmatische kracht, en ook geen collectieve kracht, maar alleen werken zij op individuele basis en alleen in dat licht. Alleen de Geest maakt levend, en alleen de Geest mag het Woord hanteren en het fundament van profetie.

Artikel 16.

Zo is het dan de Geest die de mens leidt, en niet een apparaat van kerken. En de Geest leidt de mens tot het testen en het vertalen om de werkingen van de Mammon te ontvluchten. Ook leidt de Geest de mens tot het hermitatische, want de Geest heeft de mens vrijheid gegeven. Daarom is het : Vrijheid hebt gij ontvangen, geeft daarom ook vrijheid. Zondert u daarom zoveel mogelijk af, om de Heere en Zijn Geest te zoeken, en niet ten prooie te vallen aan de Mammon en zijn dienstknechten.

Artikel 17.

Zo is dan de hermitatische vrijmaking om vrij te komen van het dogma van een kerkelijk machts-apparaat en haar verderfelijke artikelen die uw geweten hebben gebrandmerkt. Zo is dan ook de hermitatische vrijmaking er om de duistere eeuwen van de kerk af te sluiten en om een nieuw begin te maken.

De Hermitatische Geloofsbelijdenis

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die zal wederkomen om te oordelen over levenden en doden. Wij geloven dat Jezus Christus zijn rijk op aarde zal vestigen en de aarde nieuw zal maken, door de geestelijke betekenis van het Woord te openbaren. Wij geloven dat wij allen geroepen zijn om door profetie mee te bouwen aan dat koninkrijk, en dat wij alleen zuiver kunnen bouwen door het hermitatische, de individuele geloofsbeleving, als een unieke ervaring tussen God en de persoonlijke mens. Wij geloven dat het bloed van Christus niet voor niets heeft gevloeid, maar ons heeft bewapend met de wapenen van symboliek om de werken van de Mammon, het letterlijke, te verbreken. Wij geloven dat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven en na drie dagen is opgestaan, na een bezoek aan het dodenrijk en de hel. Wij geloven dat de Heere Jezus arm was om de schatten van de hemel te laten zien.

Ik geloof in de Heilige Vader en Zijn Geest die zal komen om Zijn werken te verlichten. Ik geloof in het volgen van de Vader, de Zoon en de Geest, tot een eeuwig leven. Amen. Ik geloof in de maagdelijke ontvangst van het kindeke Jezus door de Heilige Geest die Maria vervulde. Ik geloof in de profetische kerk, niet gebouwd door mensenhanden, maar door het Bloed van Christus, verbindende allen die in hun hart aan de Heere zijn verbonden, ongeacht de theologie die zij meedragen, ongeacht hun filosofie, want dit zijn slechts tijdelijke talen en onderverdelingen om uiting te geven aan de veelkleurige wijsheden Gods.

Wij geloven in de Heilige Almachtige, die Zich geopenbaard heeft door de profeten, als een God van Liefde. Hij straft door Liefde, en niet om het straffen zelf. God straft niet voor eeuwig, want dat zou betekenen dat hij de zonde zou laten bestaan. Wij geloven dat een ieder een vrije keuze heeft, en dat zij die de Heere niet willen volgen in hun hart, hen zal de zielenslaap ten deel vallen, en uiteindelijk in vergetelheid volledig oplossen. Dus geen eeuwige verdoemenis. Wij geloven in de Liefde door de Geest, want het letterlijke verblindt en verbittert.

Wij geloven dat degenen die de Heere in hun hart volgen, ongeacht hun taal of zienswijze, de schatten des hemels zullen aanschouwen, wanneer de Heere Heere de versluieringen wegneemt. Geen canon dus, maar profetie, als de eeuwige relatie tussen God en Zijn kerk, in vele uitingen. De kerk zien wij als arsenaal, gebouwd op hermitatische grondvesten, d.w.z. een ieder heeft een individueel geloof. Dit zijn de ware vlammen des Geestes.

Ik geloof in een heilige en algemene christelijke kerk, als de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden door bekering, en een eeuwig leven met Hem, die onze zielen gezaligd heeft en gewassen heeft door het bloed van Christus. Dit is ook het bloed van de profeten, het bloed van de Vader, en van de Geest. Ik geloof in de vergeving der zonden als vrucht van berouw en boetedoening, maar ook als vrucht van de vernieuwing. Dit is de persoonlijke goedmaking. Ik zie de kerk als een plaats van genade op die basis, als een plaats van groei, en die kerk ben ik zelf, omringd door de wolk van getuigen. Ook is die kerk vitaal aanwezig wanneer ik met twee of drie tezamen ben gekomen. Ik geloof in de christelijke kerk als vitaal onderdeel van de symboliek, de taal van God. De symboliek is een vitaal onderdeel in de strijd tegen de Mammon, de letterlijke verklaring en uitleg die de Geest dooft en blokkeert.

Wij geloven in een universele kerk, waaraan ook de engelen verbonden zijn, en God zelf, en Jezus Christus, Zijn Zoon, door Zijn Geest. Wij geloven dat die kerk is opgebouwd uit de vitale onderdelen van de kennis die de Heere verborgen heeft voor hen die daarvoor klaar zijn. Dit is de waarachtige kerk. Ik geloof dat hierin de oude mens wordt begraven, zoals Christus werd begraven, en dat de nieuwe mens hier met Christus op zal staan, op het fundament van profetie. Ik geloof dat de Heere zijn apostelen heeft gegeven tot het vertalen van profetie, als de weg tot een voller hermitatisch verbond. Wij geloven dat de letter doodt en de Geest levend maakt, en leidt tot de kennis van liefde. Wij geloven dat het fundament van de ware kerk geestelijk is, en niet is uit te drukken in het letterlijke, en dus ook geen behoefte heeft aan farizeeistische stelsels en farizeeistische volgelingen. Maar deze fundamenten staan wel door hen onder druk. Als dan de Heere door farizeeers werd aangevallen, zo ook wij. Een slaaf staat in dat opzicht niet boven zijn meester. Wij geloven dat farizeeers en hun dogma's niet anders zijn dan de versluieringen van het Woord en de Openbaringen van Jezus Christus.

Wij geloven dat de Heere zijn kerk heeft gebouwd door Zijn Geest, en dat dit Zijn tempel is, als een allerheiligst arsenaal en hermitatisch verbond. Wij geloven in de kracht van Gods ijs om het vuur te zuiveren, en waarvanuit het pure vuur opkomt, en daarom is het een tempel van ijs. Zonder afzondering kunnen wij niet hermitatisch leven. Zo geloven wij ook niet in een canon, maar in voortgaande openbaring door de verschillende uitingen van profetie.

Ik geloof in een heilige, algemene kerk, gebouwd vanuit het bloed der heiligen. Zij die Christus volgen zijn martelaren, en zij zijn het zaad van Gods Kerk en eindtijd-leger. Zij zijn niet verbonden door dogma en theologie, maar door de liefde, en door het hart. Zij spreken de taal des Geestes.

Ik geloof in de liefde, die de wederopstanding des vlezes is, als het vlees des Geestes, het ware verbond des Heeren. Ik geloof dat de liefde meer is dan geloof en hoop, en dat de ware godsdienst dan ook liefde is, de liefde tot de weduwen en de wezen. Ik geloof dat godsdienst niet iets van de mond is, maar van het hart. Ook geloof ik dat godsdienst niet iets van het verstand is, maar van de onpeilbare diepte. Dit is mijn geloof, zoals de Heere dit aan mij heeft geopenbaard, en de Heere spreekt vele talen. Je bent mijn broeder of zuster wanneer jouw hart onbevooroordeeld naar God zoekt, om Hem te kennen. Het gaat niet om het geloof, die maar een schaduwachtige taal is van de liefde en van veel hogere dingen. Ook gaat het niet om de hoop en veel kennis. Met God te lijden is één van die hogere dingen. God heeft niets aan giftige preken. Zij die Hem liefhebben willen zichzelf in Hem verliezen, en trekken zich terug, weg van de massa, om dichterbij Hem te komen. Durf jij al je dogma's eens overboord te gooien om stil te worden, om dichterbij het kloppende Hart van God te komen ? Of spreek je meer dan dat je luistert ? Of geloof je niet dat God spreekt ? Geloof je misschien alleen in een boek wat een corrupte kerk aan je heeft gegeven ? Misschien wel om jezelf voor de gek te houden, of omdat je bang bent om in de handen van een levende God te vallen ? God is niet de kerk. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. De ware kerk is in je hart. Sluit daarom je ogen, en laat af.

God spreekt, ook al zegt de farizeeer van niet. Ik heb Hem zelf gehoord, en dat heeft alleen waarde voor mij. Want ieder voor zich moet God leren kennen, en niet steunen op van horen zeggen. Dat is hermitatisch leven : ieder voor zich. Ophouden met bemoeien. Als de Heere wil dat je gaat bemoeien, dan zorgt hij daar zelf wel voor. Jij moet worstelen om je niet met je vlees te laten meevoeren om een farizeeer te zijn, een onderdrukker van anderen door godsdienstige drogredeneringen vanuit een boekje die kant nog wal raken.

Maar ik zal u een geheimenis vertellen, broeder of zuster : De farizeeers zullen tot u komen, om u proberen tegen te houden binnen te gaan. Ze zullen u proberen te verleiden om nutteloze discussies te voeren, om uw hart te breken, om u verbitterd te maken, als een gladiator die ook maar voor eigen dogma vecht in plaats van voor de Heere. De strijd is in de geest. Wij hebben een strijd te voeren tegen demonen, en de farizeeers willen ons verleiden tot het strijden in het vlees.

De Hermitatische Geloofsbelijdenis rekent af met oppervlakkige, nietszeggende geloofsbelijdenis, rekent af met elke vorm van lippendienst waarbij het hart ver weg staat. De taal van het hart is de diepte van de symboliek, de taal van de wijzen, terwijl de dwazen verstrikt raken in het letterlijke. De Hermitatische Geloofsbelijdenis is geen nieuw dogma en geen nieuwe formulering, maar een belijdenis van individuele verlichtende betekenis. Geen collectief machtsvertoon met dure woorden, maar persoonlijke autoriteit om tot jezelf te kunnen komen door Jezus Christus die jou vrijkocht. Dat bloed zette jou ook vrij uit de handen van een machtslustig kerkstelsel, en uit de klauwen van het letterlijke. Zijn bloed vermengd met het jouwe, dat is de boodschap. Wanneer je Hem volgt, heb je eeuwig leven, en zul je beseffen waar het werkelijk om draait.

Het werk van Jezus Christus was hermitatisch. Hij zonderde zich af, en werd afgezonderd, om ook jou te kunnen afzonderen, en je daartoe de kracht te geven, om persoonlijk tot God te komen, om een persoonlijke relatie met Hem te krijgen. Dat is het wezen van de Hermitatische Geloofsbelijdenis. Vrijheid heb je van Hem ontvangen, en vrijheid behoor je dan ook te geven aan anderen. Amen.

De Hermitatische Catechismus

DE 60 ZATERDAGEN VAN DE HERMITATISCHE VRIJMAKING

In tegenstelling tot de Heidelbergse Catechismus is deze catechismus niet onderverdeeld in zondagen, maar in zaterdagen, omdat dit de ware sabbath was, en de zondag overgenomen was vanuit het Romeinse machtsstelsel. De Hermitatische Catechismus is opgesteld door de hermitatische apostelen in het jaar 2005, voortkomende vanuit de soortgelijke Hermitatische Synode.

Zaterdag 1. Waarom kunnen wij het mes in de zogenaamde reformatie zetten ?

Antw. Omdat de reformatie haar eigen inquisitie had, en veel roomse gruwelen op een andere wijze voortzette.

Zaterdag 2. Waarom is de reformatie rooms ?

Antw. Omdat de reformatie dezelfde belangen had als de roomse kerk en het roomse rijk, nl. macht.

Zaterdag 3. Heeft de reformatie ons dan geen goeds gebracht ?

Antw. De reformatie is de eerste stap geweest in het verlossingsplan van de Heere om ons vrij te maken van de duistere middeleeuwen.

Zaterdag 4. Wat heeft de roomse kerk voor goeds gedaan ?

Antw. Zij is de voorbereidende verlossing geweest uit de romeinse onderdrukking.

Zaterdag 5. Welke taak heeft Jezus Christus hierin gehad ?

Antw. Jezus Christus kwam als de voorbereidende openbaring door de roomse kerk, en als de eerste openbaring door de reformatie.

Zaterdag 6. Wat is de tweede openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De tweede openbaring van Jezus Christus kreeg gestalte in de profetische beweging.

Zaterdag 7. Wat is de derde openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De derde openbaring van Jezus Christus kreeg gestalte in de hermitatische beweging, waarin de nadruk werd gelegd op persoonlijk geloof en afzondering, en waardoor hij afrekende met het kerkelijke apparaat.

Zaterdag 8. Wat is de vierde openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De vierde openbaring van Jezus Christus is het openbaar worden van de kerkgeschiedenis.

Zaterdag 9. Wat kunnen wij leren van de kerkgeschiedenis ?

Antw. Dat het Woord van God is samengesteld door machtszuchtige leiders die er niet voor terugdeinsden de Waarheid met leugens te vermengen om zo een politiek apparaat te creeeren om het verstand van de mens totaal te domineren.

Zaterdag 10. Wat is de vijfde openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De vijfde openbaring van Jezus Christus toont het Ware Woord van God, nl. Zijn Geest.

Zaterdag 11. Wat is de zesde openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De zesde openbaring van Jezus Christus is de openbaring aan alle ware gelovigen dat zij kinderen Gods zijn.

Zaterdag 12. Wat is de zevende openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De zevende openbaring van Jezus Christus is het verbreken van de canon die door de kerk als rechterlijke macht werd gebruikt.

Zaterdag 13. Wat is de achtste openbaring van Jezus Christus ?

Antw. De achtste openbaring van Jezus Christus is de openbaring van het Eeuwige Evangelie.

Zaterdag 14. Wat kunnen wij leren van het Eeuwig Evangelie ?

Antw. Dat zij is voortgekomen vanuit het getuigenis van hermitatische apostelen die zich hierbij lieten leiden door de geest van profetie en niet het kerkelijke apparaat.

Zaterdag 15. Waartoe is het Eeuwig Evangelie geschreven ?

Antw. Om de heiligen vrij te zetten van de gevangenis van het kanonieke.

Zaterdag 16. Wat leert het Eeuwig Evangelie verder ?

Antw. Dat de heiligen eenmaal voor de Heere zullen verschijnen als een blijvende ervaring van een persoonlijke liefdes-relatie, maar dat deze relatie getest zal worden.

Zaterdag 17. Hoe test de Heere de relaties ?

Antw. Door beproevingen.

Zaterdag 18. Bestaat er volgens het Eeuwig Evangelie een eeuwig oordeelsvuur ?

Antw. Het oordeelsvuur is eeuwig, maar de ziel die verloren gaat is niet eeuwig.

Zaterdag 19. Beweert het Eeuwig Evangelie dat er geen eeuwige verdoemenis bestaat ?

Antw. Correct.

Zaterdag 20. Wat is het cruciale punt van het Eeuwig Evangelie ?

Antw. Dat er geen verlossing is dan door Jezus Christus die zich in verschillende gedaantes toont.

Zaterdag 21. Wat moeten wij die het Eeuwig Evangelie volgen doen om behouden te worden ?

Antw. Hangt de Heere Jezus Christus aan met geheel uw hart, hebt Hem lief, en volgt Hem.

Zaterdag 22. Waardoor gaat een mens verloren ?

Antw. Een mens gaat verloren door verzaking van de geestelijke dingen, omdat daar zijn hart ligt. De mens raakt door deze verzaking zijn leven kwijt, en raakt in een soort slaap die tot vergetelheid leidt.

Zaterdag 23. Leert het Eeuwig Evangelie straf ?

Antw. Ja, maar niet voor eeuwig.

Zaterdag 24. Welke plaats heeft Jezus Christus in het Eeuwig Evangelie ?

Antw. Jezus Christus is de koning, als het licht en het leven, verschijnende in vele gedaantes.

Zaterdag 25. Zijn er ook verlossers buiten Jezus Christus om ?

Antw. Zij die door de aeonen van God reizen hebben de kennis van het Eeuwig Evangelie nodig om tot verdere verlossing te komen. Het Eeuwig Evangelie leert te gaan van verlossing tot verlossing, waarin Jezus Christus het fundament is, als de eerste verlossing.

Zaterdag 26. Wat zijn aeonen ?

Antw. Aeonen zijn de tijdperken des Heeren waarin de Heere nog zekere bedekkingen en versluieringen toestaat, todat het hart zich kan bekeren tot hogere stromen waarin de Heere Zijn kennis openbaart aan hen die daarvoor klaar zijn.

Zaterdag 27. Waarom stierf Christus om ons van zonde te verlossen ?

Antw. Omdat alleen de kracht van de dood sterk genoeg is de zonde te doden.

Zaterdag 28. Is deze dood symbolisch of letterlijk ?

Antw. Een christen leeft niet door letterlijke dingen, daar een christen geen volgeling van de Mammon is. De christen leeft door het symbolische, het geestelijke, als de taal van de kennis.

Zaterdag 29. Hoe belangrijk is het bloed van Christus ?

Antw. Het bloed sprak van het lijden van Christus, en door dit lijden bracht hij de zonde tot de dood. Daarom is het bloed van cruciaal belang.

Zaterdag 30. Stierf Christus aan de paal of aan het kruis ?

Antw. Dat is maar net hoe de symboliek zich wil uiten.

Zaterdag 31. Kunnen wij door symboliek wedergeboren worden ?

Antw. Wedergeboorte is ook symboliek, en die wijst op diepere dingen.

Zaterdag 32. Op welke diepere dingen wijst de wedergeboorte ?

Antw. Wedergeboorte wijst op het geboren worden in de geest, en niet in de stof. Wedergeboorte wijst op het geboren worden in het symbolieke en niet in het letterlijke. Door de wedergeboorte zijn wij geen kinderen van de Mammon meer, en spreken wij in een nieuwe taal.

Zaterdag 33. Wie zijn de kinderen van de Mammon ?

Antw. De kinderen van de Mammon zijn hen die het materiele volgen, en alles letterlijk nemen, en elkaar daarmee onderdrukken.

Zaterdag 34. Welke betekenis heeft de stof dan nog voor ons ?

Antw. Als een symbool om ons te wijzen op de dingen van de geest. De dingen van de geest zijn eeuwig, terwijl de stof zal vergaan. De stof zal vergaan wanneer wij gaan vertalen, en de weg gaan volgen van die vertaling. Zo zal ook de wereld van de geest opengaan, en zullen hierin onze zintuigen gaan openen.

Zaterdag 35. Hoe openen onze zintuigen zich in het geestelijke ?

Antw. Door te stoppen de stof in het letterlijke te volgen. Wij mogen met de stof symbolisch omgaan, en zo de dingen anders gaan beleven.

Zaterdag 36. Waarom is het zo belangrijk de stof op te geven als zijnde een letterlijke kracht ?

Antw. Omdat de stof onderdeel is van het terrein buiten het paradijs. Dit was ook de leer van de katharen, die geloofden in de diepere kennis. Zij werden dan ook vervolgd door de Rooms Katholieke kerk.

Zaterdag 37. Waarom is het zo belangrijk om open te staan voor andere geloofs-overtuigingen ?

Antw. Omdat het geloof vele talen kent.

Zaterdag 38. Wat is het nut van fundamentalisme ?

Antw. Er is geen nut in fundamentalisme. Fundamentalisme is een gevangenis, en kan alleen verbroken worden wanneer een mens verlicht wordt door het Ware Woord van God, de Geest die door symbolen spreekt, en diepere kennis verborgen houdt voor hen die God waarlijk beminnen.

Zaterdag 39. Waarom is de Ware Kennis niet in Gods vleselijke woord geopenbaard ?

Antw. Omdat God de sleutel tot die kennis achterhoudt voor hen die Hem waarlijk volgen.

Zaterdag 40. Hoe kunnen wij de sleutel tot ware kennis herkennen ?

Antw. Dat kan alleen Jezus Christus openbaren.

Zaterdag 41. Hoe kunnen wij Jezus Christus volgen ?

Antw. Door het vlees af te leggen dat ons zo licht in de weg staat, en door te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is die de macht heeft ons te maken tot Gods kinderen.

Zaterdag 42. Wat zijn de werken van het vlees ?

Antw. Hoererij, diefstal, godslastering, het samenspannen, begeerte, valse ernst, valse nederigheid. En dezen zijn de boze geesten in de hemelse gewesten.

Zaterdag 43. Hoe kunnen wij daarvan verlost worden ?

Antw. Door de symboliek te begrijpen, en niet komen tot een letterlijke veroordeling. Alleen de Geest is Rechter, door het symbolieke en de uitleg.

Zaterdag 44. Wat is het symbolieke van hoererij ?

Antw. Hoererij betekent af te wijken van God om andere goden te aanbidden.

Zaterdag 45. Bestaat God uit meerdere goden ?

Antw. Dat hangt af van het taalgebruik en de zienswijze. In wezen is het zo dat God op verschillende manieren kan worden aangesproken en ook weer onderdeel is van de Elohim, de goden, zoals de grondteksten van de Bijbel duidelijk laten zien. Dit zijn de verborgen paden die God voor de heiligen heeft weggelegd. God kent ook mysterieen waarvoor de mens nog niet klaar is. Dit heeft niets te maken met goddeloos polytheisme, maar het komen tot de diepere geheimen over Gods heilige paden. Dit is dus een paradox.

Zaterdag 46. Wat betekent de paradox in het licht van de Bijbel ?

Antw. De Bijbel zelf is een paradox, een schijnbare tegenstelling, omdat de Bijbel het over verschillende seizoenen heeft met hun eigen voorwaarden. Vaak wordt er gesproken over 'niet door het vlees, maar door de geest'. Zo komen we ogenschijnlijke 'zonden' ineens tegen in het rijtje 'heiligheden' wanneer het door de geest geschiedt. Ook hebben we te maken met hele duidelijke bedelingen. De Bijbel is hierin tijdgevoelig en ook persoonsgevoelig. Als je hiermee, met de talen van de Bijbel, niet vertrouwd bent, dan ga je al snel de mist in.

Zaterdag 47. Hebben wij nog wel recht van spreken als wij beseffen dat de Bijbel een harmonieus samenspel is van verschillende talen, als een soort web waarin dwazen en farizeeers verstrikt raken ?

Antw. In de Bijbel moet je een bepaald pad volgen. Dit pad is de Geest, die alleen vrijkomt in een persoonlijke relatie met God, en niet in hoererij, het onpersoonlijke. Daarom is het zo belangrijk om de stilte op te zoeken, zoals de profeten deden. Zij leefden als hermieten, en schuwden de kansel, tenzij God hen daartoe zond. In vreze en beven worstelden zij met de Heere, totdat het vuur van de Heere hen overnam.

Zaterdag 48. Wie zijn die mensen die zo hoogmoedig wekelijks op de kansel staan en helemaal opgaan in het besturen en commanderen van anderen ?

Antw. Zij zijn hoogstwaarschijnlijk ten prooie gevallen aan de Mammon in ruil voor macht. Zij hebben hun zielen verkocht.

Zaterdag 49. Hoe kan het dat zij vaak zoveel volgelingen hebben ?

Antw. De stof heeft vele volgelingen, en de Geest weinigen. Niet velen zullen het koninkrijk binnengaan. Het is de smalle weg, en het oog van de naald.

Zaterdag 50. Wat zegt het Eeuwig Evangelie hierover ?

Antw. Het Eeuwig Evangelie opent de deuren tot de weelderige christelijke mythologie waarin je jezelf kunt verliezen in God.

Zaterdag 51. Wat houdt christelijke mythologie in ?

Antw. De christelijke mythologie is dat wat God verborgen houdt voor hen die Hem waarlijk liefhebben. Het is de analyse van het fenomeen 'God' en alles wat daarbij komt. Zij die hun wortels in God hebben willen daar alles van weten, omdat zij op zoek zijn naar hun geliefde. Zij gaan niet op in de stof, maar zij werken de geest uit, en hebben daarin hun huis.

Zaterdag 52. Wat is de oorsprong van God ?

Antw. De symboliek. God is van een andere wereld en een andere taal. Hij nodigt ons uit die taal te leren.

Zaterdag 53. Wie hebben God waarlijk lief ?

Antw. Zij die niet terugdeinzen wanneer God hen roept, alhoewel zij wel met God zullen worstelen uit angst een verkeerde God te volgen.

Zaterdag 54. Wat zijn de namen van God, en de diverse uitingen ?

Antw. Die leren wij in de Bijbel en het Eeuwige Evangelie.

Zaterdag 55. Is het Eeuwig Evangelie hetzelfde als de Bijbel ?

Antw. Het Eeuwig Evangelie is het verlengstuk van de Bijbel.

Zaterdag 56. Waarom dienen wij het Eeuwig Evangelie te kennen ?

Antw. Om los te komen van de canon en de schadelijke gevolgen daarvan.

Zaterdag 57. Wat zijn de schadelijke gevolgen van de canon ?

Antw. De canon is het de mond snoeren van de Geest, zodat de Geest wordt bedroefd, uitgedoofd en wordt verbannen, zodat de Mammon koning wordt en onderdrukker.

Zaterdag 58. Lijdt de Geest ?

Antw. Correct.

Zaterdag 59. Als de Geest lijdt, hoe gaat dat dan. Bestaat er ook een kruis dat de Geest draagt, of een paal waaraan de Geest is genageld zoals Jezus Christus ?

Antw. Het lijden is symbolisch, onderdeel van een bepaalde taal. Er zijn veel hogere symbolen die veel dichterbij de kern komen voor hen die het lijden van de Geest in zich dragen. De kerk heeft veelal het lijden van de Geest verdoezeld, en het lijden van Christus centraal gesteld. Dit is omdat Christus in de stof leed, waar men blijkbaar meer in geinteresseerd was. Het ware lijden is in de Geest, in de symboliek.

Zaterdag 60. Is het lijden van Christus ondergeschikt aan het lijden van de Geest ?

Antw. Neen. Zij zijn beiden even belangrijke onderdelen van het heilsplan.