Afsluiting v/d Canon

1. Dit dan zijn de woorden van de afsluiting van de canon. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 2. Ziet, Hij die op het witte paard zit komt, om levenden en doden te oordelen, en ook de lijdenden. Ja, Hij wordt gevolgd door een duizendtal martelaren, zij die hem getrouw zijn gebleven tot het einde. Volgt dan ook Hem die op het rode paard zit. Amen. Metensia Eminius, de getrouwe. Laat dan de zegen des Heeren met u zijn. Hij laat Zijn belofte niet verloren gaan. 3. Hij kome spoedig. Zie dan niet om, maar richt u voorwaarts, want Hij die aan de deur staat klopt. Doet dan open voor Hem opdat Hij maaltijd met u houde. Zo zijn dan deze woorden ter afsluiting van de canon. Ziet dan, deze is de zuivere canon, die u openstelt voor de heilige boeken des hemels. Laat dit dan u tot geheimenis wezen. Gij dan hebt gehoord van lieden die zeggen dat er geen canon is. 4. Gaat met zulke lieden niet om, want zij vrezen de Heere niet. Maar is de canon dan niet onzuiver ? De eerste canon was dat zeker, maar deze was gemaakt door mensenhanden die de Heere niet kenden. De tweede canon dan is zuiver, en ziet, deze is eeuwig en raadselachtig. Maar zegt de schrift dan niet dat er geen canon is ? 5. Welaan lieden, wanneer gij de schriften bestudeert zult gij zien dat er geen canon is naar het vlees, maar naar de Geest, welke is de Geest des Heeren. En zij is gegeven als een zuiver zwaard om uw harten te zuiveren.

6. Zo zijn dan deze woorden eeuwig en heilig. Laat dan niemand toevoegen aan het Woord des Heeren opdat de Heere u niet geve van Zijn plagen. Ziet dan, aan het einde der tijden zullen er vele lieden opstaan die de schrift zullen verdraaien, en zij zullen u trachten te verleiden door holle klanken. Gaat met zulke lieden niet om. De Heere zal zwaar straffen hen die eigenmachtig de Schrift zal aanpassen. Neemt ook niet af van het Woord des Heeren, want de Heere zal uw deel afnemen van de boom des levens, de witte steen en het heilig paradijs. Zo zijn er dan vele boeken geschreven, maar niet allen zijn des Heeren. Weest daarom waakzaam opdat de satan uw deel niet zal ontnemen. 7. Velen hebben zich door vele boeken laten afleiden van de Waarheid. Weest daarom gewaarschuwd, kindekens. Wat dan, zullen wij niet meer lezen en niet de schriften onderzoeken ? Wanneer gij door de Geest geleid wordt zal Hij u leiden door het Woord en ook door geschriften buiten het Woord, daar de Heere ook met een kromme staf recht slaat. Maar laat u niet misleiden door een veelheid van woorden. Zo was dan de eerste canon onzuiver, maar de nieuwe canon is zuiver, en zij is opgesteld tot het slaan der harten, door rechte en kromme staven. Zo zijn er dan ook apokrieve geschriften en bijgeschriften buiten de tweede canon, waardoor de Heere ook kan spreken. Laat u daarom tuchtigen, en onderzoekt de profetieen.

8. Zo zijn er dan ook vele hemelse boeken die tot het Eeuwig Evangelie behoren en waarin profeten blikken kunnen slaan, maar zij zijn geenszins van de tweede canon. Zij moeten beschouwd worden als apocrief en als bijgeschriften, en zij zijn voor de engelen als een leidraad. Ook grote profetieen zijn opgetekend zoals de Risgamen, de Lokogamen en de Takalan, en zij zijn door engelen opgetekend, maar zij behoren geenszins tot de tweede canon. Zij behoren tot het Eeuwig Evangelie en zijn als de boeken der hemelen, de apocrieven en de bijgeschriften die slechts de tweede canon ondersteunen. Maar de Heere heeft de deutero-canonieke boeken lief, en Hij heeft ze beloofd in Zijn Woord. Ja, zij zijn verborgen geschenken die Hij geeft aan Zijn kinderen. Daarom : Laat de kindekens tot mij komen en verhindert hen niet. Laat hen de verschillende geschriften bespreken, maar weet ook dat zij een valstrik zijn voor de dwazen.

9. Hoort dan deze woorden, en laat het zijn tot afsluiting van de canon. Ziet dan, de Heere is vlees geworden door de tweede canon, om zo de eerste canon ongeldig te verklaren en onwaardig. Ja, niet verre van verwijdering is het eerste. Laat daarom zuivere lieden het eerste zuiveren, opdat het de Heere waardig zal zijn. Zo beschouwt de Heere dan ook het eerste tot apokrief, en spreekt Hij erdoor als door verborgen talen. Hij die op het witte paard zit komt, en zal de valse canon straffen. Ja, ik zag de valse canon, de eerste, geworpen worden in een put van vuur, en hij krijste tot de heiligen, maar de hand des Heeren kwam over zijn mond om deze te sluiten. Zo dan waren dit de laatste woorden van de eerste canon : een vals gebrul en gekrijs. En zo bracht de Heere een einde aan de verschrikkingen van de eerste canon, maar zijn staart nam vele van de heiligen mee, tot een eeuwig verderf.

10. Dit zijn dan de laatste woorden van de tweede en zuivere canon : Hij die komt kome spoedig. Bewaar daarom uw harten in reinheid. Veracht de apokrieven niet, en ook niet de bijgeschriften van het Eeuwig Evangelie, want zij zijn u gegeven tot gidsen. Laat het u tot een leidraad zijn. En zo sloot de Heere de canon, en verzegelde het met een onverbreekbaar koord. En ziet, engelen daalden neer, en zij zongen de verborgen liederen uit Zijn Woord. En de Heere maakte de nieuwe canon groot als een richtsnoer, om de heiligen te binden in Zijn Geest door eeuwige banden en ketenen. En ik zag duizenden heiligen opstaan die het martelaarsschap des Heeren droegen, en zij gingen in door een grote poort. En ik zag vele buitengeworpenen die tot de Heere weenden, maar Hij hoorde naar hen niet omdat zij Hem niet hadden bijgestaan in Zijn lijden en zich voor lange tijd doof hadden gehouden voor Hem.