Apokrieven/Bijgeschriften A David - De nieuwe Numeri en Jozua 29 januari 2012
 

David

1.

Numeri

1. Zo zult gij de paradox des Heeren aanhangen en Zijn lusten, en stoppen kwaad te doen op zijn heilige berg. 2. Zo zult gij de bloed-tradities uit uw midden wegdoen, en belijden dat gij geestesziek waart. Zij die zeggen niet geestesziek te zijn geweest zijn leugenaars. Doet de leugenaar uit uw midden weg, maar geeft acht op de paradox en de criptiek des Heeren. 3. Rekent dan met de maat des heeren. Gij waart allen geestesziek onder de onderdrukking van de vijand. Ja, gij leefde hierdoor in slavernij, maar de Heere heeft u uitgeleid. 4. Dit dan is het nieuwe Numeri, met de nieuwe code. Ziet dan, het oude is voorbijgegaan. 5. Laat gij hen dan nog teruggaan naar de oude wet die voortkwam vanuit geestesziekte, vanuit de onderdrukking van de vijand ? Heeft de Heere u dan niet uitgeleid ? Ja, de Heere heeft de onderdrukking gebroken, en het juk verbrijzeld. 6. Gij leve nu vanuit de paradox des Heeren en vanuit Zijn lusten, tot genezing van verstand en geweten. Gij zult het oude verstand en geweten verachten. 7. De Heere heeft de muur tussen leven en dood verbrijzeld, en ook de muur tussen hemel en hel. 8. De Heere heeft u uitgeleid uit het boze verstand en geweten. Keer niet om. 9. Voor u liggen de schatten van de paradox en de lusten des Heeren. 10. Vergiet geen onschuldig bloed om u een woonplaats te creeeren. Grijp het Zwaard des Geestes en van het Heilig Vlees om door het criptische woord een slachting aan te richten onder de demonen die uw ziel tegenhouden. 11. Bereid u geen onschuldig vlees, maar kom tot de slachtbergen des heeren, om u tegoed te doen aan het vlees van demonen en de heersers van de hel. 12. Keer niet om tot de oude code die bezoedeld was, want keer op keer zult gij uw geweten besmetten, en met bloed aan uw handen voor de Heere staan. 13. De Heere houdt niet onschuldig hen die keer op keer tot de slachtbergen van het oude gaan. 14. Door het criptisch zwaard zullen er hervormingen komen. Houd niet vast aan de materie, want alle materie zal vergaan. Grijp naar de hogere vleeswordingen van de lusten des Heeren. 15. Zo is het dan : het criptische tegen de materie. Het vuur van het criptische zal alles hervormen, door de vernieuwing van het denken.

2.

Jozua

1. Zo heeft dan het boek Jozua u tot slaven gemaakt, door u te laten geloven dat andere rassen uit de weg geruimd moesten worden. 2. Zo strijdt gij dan nog steeds om rassen in theologie, terwijl de Heere cryptisch leeft en niet in de materie. De Heere ziet het hart aan. 3. Zo strijdt gij dan nog steeds om de hoge stoelen, en drukt gij anderen opzij om u een woonplaats te bereiden. Zo doet gij onrecht aan vele broeders. 4. Daarom heeft de Heere de nieuwe code gebracht, opdat gij van de materiele strijd zou losraken. 5. De Heere wil u vastmaken aan de hogere strijd, die van het heilige vlees. 6. Gij hebt iconen van geliefden gevolgd die niet uit de Heere waren. 7. Nu opent de Heere dan het ei van de ware geliefden, vol van de lusten des Heeren, voortkomende vanuit het criptische. 8. Hebt de materie niet lief, maar hangt het Heilige Vlees des Heeren aan. 9. Over David valt veel te zeggen. Ook hij heeft veel slachtingen aangericht die niet uit de Heere waren. Zo zijn er dan de vele slachtbergen van David. 10. Maar gij hebt een roeping om in het geestelijke te strijden. De Heere heeft geen behagen in slachtingen maar in het criptische. 11. Dit is de nieuwe code die gij leert om de boze machten van het oude te ontvluchten. 12. Koning David die veel slachtingen heeft aangericht gaf het koningschap aan Salomo. Zo werd het als de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 13. Zorgt ervoor dat gij een criptische beschrijving hebt van de boodschappen, opdat gij niet schuldig staat aan enig bloed. 14. Zoals het woord tot de profeten kwam, zo kwam het woord tot de mens, en bracht veel schade aan. Zorg ervoor dat gij een criptische benadering hebt van de boodschappen, opdat gij niet schuldig staat aan enig bloed. 15. De code in uw zielen komende van dit soort geschriften is een bloederige, zonder genade tot uw ziel. Zij die het criptisch bekijken staan op een balkon van een grote hal. 16. In die hal zijn slachtingen, wanneer gij de woorden van het oude boek kronieken serieus neemt. 17. Slachtingen zaligen de ziel niet, maar maken de ziel ziek. Het criptische echter brengt vreugde tot de ziel, en doet de lusten en de heerlijkheden des Heeren ontwaken. 18. De Heere heeft geen behagen in slachtingen, en de Heere heeft geen behagen in wetten daartoe. De woorden van dit oude boek moeten we rekenen tot de ziekten van de ziel. 19. Daarom heeft de Heere zijn code opgesteld, door het woord der apostelen, om het oude woord te zuiveren en te beteugelen. 20. Gij doet er goed aan u op deze code te richten, opdat gij ontkomt aan bloedschuld. Gij echter weet ook dat woorden en codes de ziel niet zaligen, maar een hart dat de Heere verheerlijkt. 21. Maar wat noemt gij Hem Heere, terwijl gij niet doet wat Hij zegt ? Volgen wij Hem in de materie of in de criptiek ? Ook daarin is het laatste woord nog niet gesproken, zelfs niet door de heere. 22. Zo zijn er bouwwerken geweest op de slachtbergen van David. Salomo bouwde voort op zijn vaders werk. 23. Wij als apostelen door de Heere aangesteld bouwen voort op zuivering en criptiek. 24. Welvaart is in de harten van Gods kinderen door de criptiek. Zij die de materie dienen volgen Mammon, een medebouwer van het valse woord. 25. Zieleziekten vereeuwigen zichzelf door binnenkomers te zuiveren. Ware apostelen zuiveren zichzelf door de binnenkomers.